جشن فرهنگی شهر بندرکنگ

به گزارش روابط عمومی : جشن فرهنگی و هنری بندرکنگ با اجرای گروه های هنری توانمند شهر توسط شهرداری شهر بندرکنگ برگزار شد